Inntak og søknadsfrist

Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser og opererer med 2 inntak:

  • 1. inntak har søknadsfrist 1. mars

  • 2. inntak er rullerende frem til skolestart i august

Søknad skjer i henhold til skolens inntaksreglement. Skolen praktiserer løpende opptak for de søkerne som oppfyller det karakterkravet som skolen setter for automatisk opptak. Karakterkravet fastsettes på bakgrunn av matematisk gjennomsnitt av karakterene fra ungdomsskolen i fagene norsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag, basert på karakterene etter første termin av 10. klasse. Fravær, orden og oppførselskarakterer vil også bli tillagt vekt.

De som ikke tilfredsstiller karakterkravet ved det løpende opptaket, settes på venteliste. Ledige plasser fylles opp fra ventelisten ut fra prinsippet om at første rett går til den med beste karakter. Første opptak fra ventelisten er 15. mai. Skolen forbeholder seg retten til å sette en grense ved 90 elever per klassetrinn. Elever som går på skolen på Vg1 og Vg2, har fortrinnsrett til opptak på hhv Vg2 og Vg3 så fremt høyt fravær eller andre forhold nevnt i lov, forskrift eller ordensreglement ikke begrunner avslag på søknad om skoleplass. Søkere som har eller har hatt søsken ved skolen gis fortrinnsrett til opptak ved skolen ved tilnærmet like vilkår.

Kvalifiserte søkere får tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass.