Klagerett

Ved eventuelt avslag på søknad om skoleplass, har søkeren klagerett etter forvaltningsloven. Klage sendes Statsforvalteren via skolen innen 3 uker etter at avslagsbrevet er mottatt.